Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền Xóa
Rèm Orê - ROR2 550,000
 550,000